การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ

แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้


ข้อที่ 1)
ขั้นตอนที่นักวิเคราะห์ระบบนำมาใช้เพื่อพัฒนาระบบเรียกว่าอะไร?
   วิธีการพัฒนาระบบ
   แบบจำลองการพัฒนาระบบ
   วิธีการเขียนโปรแกรม
   วงจรการพัฒนาระบบ

ข้อที่ 2)
จากข้อที่ 1 มีชื่อย่อว่าอะไร?
   ABC
   DBCL
   SDLC
   SDCL

ข้อที่ 3)
การศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นขั้นตอนระยะใด?
   การกำหนดปัญหา
   การวิเคราะห์
   การออกแบบ
   กามรพัฒนา

ข้อที่ 4)
การรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิมและนำมาสรุปเป็นข้อกำหนด จัดอยู่ในระยะใด?
   การกำหนดปัญหา
   การวิเคราะห์
   การออกแบบ
   การพัฒนา

ข้อที่ 5)
การสร้างแผนภาพ DFD และแผนภาพ E-R อยู่ในระยะใด?
   การกำหนดปัญหา
   การวิเคราะห์
   การออกแบบ
   การพัฒนา

ข้อที่ 6)
ข้อใดต่อไปนี้มิได้จัดอยู่ในระยะการออกแบบ?
   การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
   การพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ
   การสร้างต้นแบบ
   การออกแบบรายงาน

ข้อที่ 7)
การสร้างเอกสารประกอบโปรแกรม อยู่ในขั้นตอนของระยะใด?
   การวิเคราะห์
   การออกแบบ
   การพัฒนา
   การนำระบบไปใช้

ข้อที่ 8)
ข้อใดต่อไปนี้ มิได้จัดอยู่ในระยะการทดสอบ?
   ทดสอบผลลัพธ์ของสูตรคำนวณ
   ทดสอบไวยากรณ์ของภาษา
   ทดสอบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่
   ประเมินผลการใช้งานของระบบ

ข้อที่ 9)
การประเมินผลการใช้งานของระบบใหม่ อยู่ในขั้นตอนของระยะใด?
   การพัฒนา
   การนำระบบไปใช้
   การบำรุงรักษา
   เป็นไปได้ทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ระยะใดต่อไปนี้ เป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโปรแกรม การอัปเกรดอุปกรณ์?
   การพัฒนา
   การนำระบบไปใช้
   การบำรุงรักษา
   ผิดทุกข้อ