ยินดีต้อนรับเข้าสู่...แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
โครงงานวิทยาศาสตร์และสื่งประดิษฐ์ของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ภาพกิจกรรม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นอาชีวศึกษาช่วยภัยน้ำท่วม

หน้า