📣   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประจำปี 2563

     ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปี 2563 ซึ่งมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1,026 รายการ ราคาซื้อหรือได้มา 95,975,207.92 บาท (เก้าสิบห้าล้านเกาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1291/2560 ลง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งจำแนกเป็นขายทอดตลาดเป็นรายชิ้น จำนวน 13 รายการ รายละเอียดราคากลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 1 และขายทอดตลาดเป็นเศษวัสดุรวม จำนวน 1,013 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 2


1. วิธีการประมูล

     ผู้ประมูลต้องวางหลักประกันการประมูลก่อนการประมูลในอัตราร้อยละ 5 ของราคากลาง โดยวางหลักประกันการประมูลเป็นจำนวนเงิน (เงินสด) 3,880 บาท ให้ลงทะเบียนและวางหลักประกันการประมูล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี


2. คุณสมบัติผู้เข้าประมูล

     2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าประมูล ให้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

3. กำหนดดูสถานที่และดูรายละเอียดของพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564  ณ จุดเก็บพัสดุ บริเวณท่าน้ำด้านหลังวิทยาลัยฯ หรือจุดที่วิทยาลัยฯ กำหนด ในเวลาราชการ หากผู้เข้าประมูลไม่มาดูรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์อื่นได้ และผู้ประมูลต้องยอมรับเงื่อนไขตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

4. ข้อกำหนดการประมูล

     4.1 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (รายชิ้น) คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูล ให้เสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้เสนอไว้ในอัตราเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ 1 ถึง 3 ให้ถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

     4.2 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (เศษวัสดุรวม) คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดราคากลางขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 3 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลให้เสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาที่ผู้เสนอไว้ในอัตราเพิ่มขึ้น (ราคาต่อกิโลกรัม) เพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 0.5 บาท ต่อกิโลกรัม หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ 1 ถึง 3 ให้ถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

     4.3 กำหนดการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา (ยกมือและขานราคาปากเปล่า) กำหนดลงทะเบียนประมูล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น. และเริ่มทำการประมูล เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป

5. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการเอง โดยจะต้องขนย้ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูล

6. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือทางเว็ปไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี http://www.pttc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-9795814  , 080-9037892 , 086-5111582 , 089-2284542

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [152.69 KB]

เอกสารแนบท้ายประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดฯ ประจำปี2563 (เพิ่มเติม)

     1.ขายรายชิ้น(แผนกเทคนิคการผลิต-ช่างกล-เทคนิคพื้นฐาน)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [40.45 KB]

     2.ขายเศษรวม(รวมแผนกและงานทั้งหมด) ไฟล์ที่ 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [160.37 KB]

     3.ขายเศษรวม(รวมแผนกและงานทั้งหมด) ไฟล์ที่ 2

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [160.37 KB]

     4.ขายเศษรวม(รวมแผนกและงานทั้งหมด) ไฟล์ที่ 3

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [168.58 KB]

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

:: ข้อมูลจาก : งานพัสดุ