📣 ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเข้ามาติดต่องานทะเบียน

📣 ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเข้ามาติดต่องานทะเบียน

       ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานทะเบียนมีความจำเป็นต้อง งดการให้บริการ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หากนักเรียนนักศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วน ในการติดต่องานทะเบียน สามารถติดต่อผ่านครูที่ปรึกษาได้