*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //
   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 1. ฝ่ายวิชาการ
 2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 3. ฝ่ายแผนงานฯ
 4. ฝ่ายพัฒนากิจการ นร.-นศ.
next
prev
   

 

 

  4     

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานความร่วมมือและบริการชุมชน
 • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 • งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

  4       

นายสมชาย ขวัญเจริญ

     

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานบุคลากร
 • งานการเงิน
 • งานการบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานทะเบียน
 • งานประชาสัมพันธ์

  

  4 

นายจำนง ขันกสิกรรม

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      

 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • งานสื่อการเรียนการสอน

 

  4       

นางพชรมน ศุภภภิรมย์

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                       

 • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษ

 

 

   

ประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักอำนวยการ

สำนักอำนวยการ
   
© ALLROUNDER