การจัดการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการศึกษาในสายอาชีพ 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็น เวลา 3 ปี

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็นเวลา 2 ปี

3. หลักสูตรปริญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558

ระบบการเรียนการสอน มี 3 ระบบ คือ

1. ในระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร

2. นอกระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษามาเทียบโอนรายวิชาตามหลักสูตร

3. ระบบทวิภาคี คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 4 ประเภท คือ

    1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

    2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม

    3. ประเภทวิชาคหกรรม

    4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

    1. เครื่องกล

    2. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

    3. โลหะการ

    4. เทคนิคการผลิต

    5. ไฟฟ้ากำลัง

    6. อิเล็กทรอนิกส์

    7. เครื่องมือวัดและควบคุม

    8. การก่อสร้างและโยธา

 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม

    1. การบัญชี

    2. การขาย

    3. การเลขานุการ

    4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    5. การตลาด

    6. ธุรกิจค้าปลีก

    7. ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์

    8. การจัดการทั่วไป

    9. การจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาคหกรรม

    1. คหกรรมศาสตร์

    2. แฟนชั่นและสิ่งทอ

    3. อาหารและโภชนาการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    1. การโรงแรมและการท่องเที่ยว

   

ผู้อำนวยการ  

 

ดร.ขวัญชัย พานิชการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

511195
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
613
739
1747
505325
10987
16318
511195

2017-09-19 17:36
   

งานประชาสัมพันธ์  

   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี