*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //
   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. ฝ่ายวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  3. ฝ่ายแผนงานฯ
  4. ฝ่ายพัฒนากิจการ นร.-นศ.
next
prev
   

ปรัชญา
          "หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์
          "วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ระดับสากลตรงความต้องการของตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ"

พันธกิจ
          1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
          2. ส่งเสริมบริการวิชาชีพและจัดฝึกอบรมแก่ชุมชน
          3. วิจัย สร้างนวัตกรรม
          4. สร้างระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์
          1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียน
          2. ชุมชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
          3. วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
          4. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ระดับแผนกวิชา เกณฑ์การประเมินภายในโดยต้นสังกัด (สอศ.) เกณฑ์การประเมินภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
          ทักษะดี มีใจบริการ

เอกลักษณ์
          เป็นเลิศทางวิชาชีพ

   

ประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักอำนวยการ

สำนักอำนวยการ
   
© ALLROUNDER