รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 5-5-60 ดาวน์โหลดไฟล์  
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 6-7-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 7-8-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 7-9-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 6-10-60 ดาวน์โหลดไฟล์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์


งบประมาณ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 119,054,972.61 บาท 

รายการ จำนวนเงิน (บาท)
  1. งบบุคลากร
69,055,612.61
2. งบดำเนินการ  
     2.1   งบดำเนินงาน 11,479,640.00
     2.2   ค่าสาธารณูปโภค 1,550,000.00
3. งบเรียนฟรี 15 ปี  
     3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 18,435,600.00
     3.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15,240,520.00
4. งบรายจ่ายอื่น ๆ  
     4.1   โครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเยาวชนศึกษาพื้นที่เสี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 360,000.00
     4.2   โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 410,000.00
     4.3   โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 28,000.00
     4.4 โครงการ Bike For Mom “ปั่นเพื่อแม่” (ระยะสั้น) 288,000.00
     4.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000.00
     4.6 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 88,200.00
     4.7 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 80,00.00
     4.8 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 405,000.00
     4.9 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 189,600.00
     4.10 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 115,000.00
     4.11 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000.00
     4.12 โครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” 2558 20,000.00
     4.13 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 175,800.00
     4.14 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 254,000.00
     4.15 กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 18,000.00
     4.16 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 659,000.00
     4.17 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 103,000.00
     4.18 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 60,000.00
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น 119,054,972.61

   

รักษาการผู้อำนวยการ  

 

นายสมชาย ขวัญเจริญ
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

549663
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
161
754
4306
540513
15797
16480
549663

2017-11-25 08:10
   

งานประชาสัมพันธ์  

   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี