*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //

 

        จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
           ปีการศึกษา 2560
        (แยกตามประเภทวิชา)
ประเภทวิชา
ปวช.     ปวส.        ป.ตรี(ทล.บ.) รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม 1 2 รวม
 อุตสาหกรรม 582 376  352  1,310 295  254  549 41 27 68 1,927
 พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 374  275  260   909 255 201  456   823

 คหกรรม

52  46 32 130  12   20  - 150 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 41  20  16  77   7  7  - 84 
ปริญญาตรี(ทล.บ.)
 รวมจำนวนทั้งหมด                      

 

        จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
           ปีการศึกษา 2558
       (แยกตามระบบการเรียน)
ระบบการเรียน
ปวช.     ปวส.        ป.ตรี(ทล.บ.) รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม 1 2 รวม
 นักเรียน-นักศึกษา(ในระบบ)  480  102  326 908   178 146   -  324  1,232
 นักเรียน-นักศึกษา(ม.6)  -  42 50  92   -   134 
 นักเรียน-นักศึกษา(ทวิภาคี)  102  36  26  164  117  58  175  41 27 68  407
 นักเรียน-นักศึกษา(เทียบโอน)  -  -  -          
 รวมจำนวนทั้งหมด                       1,773 


       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล  ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 ยานยนต์(ในระบบ) 92 86 86 264 26 38 - 64 328
 ยานยนต์(ม.6) - - - - - - - - -
 ยานยนต์(ทวิภาคี) 37 15 14 66 25 28 - 53 119
 ยานยนต์(เทียบโอน) -  - - - - - - - -
 รวม  129 101
100
330
51
66
-
117
447
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 เครื่องมือกล(ในระบบ) 82 68 70 220 - - - - 220
 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 22 12 12 46 - - - - 46
 แม่พิมพ์พลาสติก(ในระบบ) -  - - - 18 25 - 43 43
 แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี) - - - - 22 11 - 33 33
 แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) - - - - 16 13 - 29 29
 แม่พิมพ์พลาสติก(เทียบโอน) - - - - - 9 - 9 9
 รวม  104 80 82
266
56
58
0
114
380
  สาขาวิชาไฟฟ้า    ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 ไฟฟ้ากำลัง(ในระบบ)  61 76 79 216 - - - - 216
 ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) 20 3 - 23 - - - - 23
 ติดตั้งไฟฟ้า(ในระบบ) - - - - 49 46 - 95 95
 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) - - - - 19 18 - 37 37
 ติดตั้งไฟฟ้า(เทียบโอน) - - - - - - - - -
 รวม 81  76 79 239 68 64 - 132 371
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 อิล็กทรอนิกส์(ในระบบ) 37 23 36 96 - - - - 96
 อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ในระบบ) - - - - - 16 - 16 16
 อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี) - - - - 13 14 - 27 27
 อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ม.6) - - - - - 9 - 9 9
 อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) - - - - - - - - -
 รวม 37 23 36 96 13 39 - 52 148
สาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ  ปวช. ปวส.   
รวมทั้งสิ้น
1 2 3
รวม 1 2 3 รวม
 เครื่องมือวัดและควบคุมฯ(ในระบบ) 28 17 13 58 12 6 - 18 76
 รวม  28 17 13 58 12 6 - 18 76
สาขาวิชาก่อสร้าง  ปวช.   ปวส.   รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
  ก่อสร้าง(ในระบบ) 34 29 13 76 - - - - 76
 เทคนิคการก่อสร้าง(ในระบบ) - - - - - 11 - 11 11
 เทคนิคการก่อสร้าง(ทวิภาคี) - - - - 14 - - 14 14
 เทคนิคการก่อสร้าง(เทียบโอน)  - - - - - - - - -
 รวม 34 29 13 76 14 11 - 25 101
 รวมอุตสาหกรรม  433 344 341 1,121 229 255 - 484 1,605

 

ประเภทวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 การบัญชี(ในระบบ) 75 76 55 202 38 36 - 74 208
 การบัญชี(ม.6) - - - - - - - - -
 รวม 75
76 55 202 38 36 - 74 208
สาขาวิชาการขายและการตลาด ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 การขาย การตลาด(ในระบบ)  54 40 30 124 31 17 - 48 172
 การตลาด(ม.6) - - - - 17 - - 17 17
 การตลาด(ทวิภาคี) - - - - - - - - -
 รวม 54 40 30 124 48 17 - 65 189
  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก    ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)  19 26 5 50 - - - - 50
 ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์(ทวิภาคี) - - - - 21 11 - 32 32
 รวม 19 26 5 50 21 11 - 32 82
สาขาวิชาการเลขานุการ  ปวช.  ปวส. รวมทั้งสิ้น 
1
2
3
รวม
1
2
3
รวม
 เลขานุการ(ในระบบ) 23 19 39 81 - - - - 81
 เลขานุการ(ทวิภาคี) - - - - - - - -
 การจัดการทั่วไป(ในระบบ) - - - - 6 33 - 39 39
รวม 23 19 39 81 6 33 - 39 120
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ในระบบ) 103 84 112 299 - - - - 299
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี) 13 - - 13 15 - - - 28
 เทคโนโลยีสำนักงาน(ในระบบ) - - - - 43 52 - 95 95
 เทคโนโลยีสำนักงาน(ม.6) - - - - - - - - -
 รวม 103 84 112 312 58 52 - 110 422
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ปวช. ปวส.   
รวมทั้งสิ้น
1 2 3
รวม 1 2 3 รวม
 การจัดการคลังสินค้า()ในระบบ) - - - -  32  43 - 75 75
 การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) - - - - 9 3 - 12  12
 การจัดการคลังสินค้า(ม.6) - - - - 11 - - 11 11
 การจัดการคลังสินค้า(เทียบโอน) - - - - - - - - -
 รวม - - - -  52  46 - 98 98
 รวมพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  343
310
290
943
166
147
0
323
1,266

  

          ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าแะเครื่องแต่งกาย
ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 ออกแบบเสื้อผ้า(ในระบบ) 2 1 4 7 - - - - 7
 รวม 2 1 4 7 - - - - 7
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 อาหารและโภชนาการ(ในระบบ) 33 16 18 67 - - - - 67
  อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) - - - - - - - - -
 รวม 33 16 18 67 - - - - 67
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 คหกรรมการผลิต(ในระบบ) 9 7 7 23 - - - - 23
 รวม 9 7 7 23 - - - - 23
 รวมประเภทวิชาคหกรรม 44
24
29
97
-
-
-
-
97

 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 การโรงแรม(ในระบบ) 33 15 13 61 - 7 - 7 68
 การประกอบอาหาร(ในระบบ) - - - - - 8 - 8 8
 การประกอบอาหาร(ทวิภาคี) - - - - 9 - - 9 9
 รวม 33 15 13 61 9 15 - 24 85
 รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 33 15 13 61 9 15 - 24 85

 

             ปริญญาตรี ทล.บ.
ประเภทอุตสาหกรรม
ทล.บ.
รวมทั้งสิ้น 
1 2
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์(ทวิภาคี) 24 10 34
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) 17 17 34
 รวมปริญญาตรี 41  27 68

 

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
© ALLROUNDER