*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
     ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
     ชื่อภาษาอังกฤษ    Pathumthani Technical College
     ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  79  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
     โทรศัพท์           0-2581-6390 , 0-2581-6560 , 0-25816920  
     โทรสาร            0-2975-6426-7
     เว็บไซต์            www.pttc.ac.th    
     เนื้อที่ของสถานศึกษา   18  ไร่  3  งาน
        มีอาคารรวมทั้งสิ้น  10  หลัง ได้แก่
             1.   อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ)            สร้างปี  2540   จำนวน   6  ชั้น 
             2.   อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ)                    สร้างปี  2533   จำนวน   4  ชั้น 
             3.   อาคาร 3 (อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ)    สร้างปี  2538   จำนวน   4  ชั้น 
             4.   อาคาร 4 (อาคารเรียน)                          สร้างปี  2520   จำนวน   3  ชั้น
             5.   อาคาร 5 (อาคารพาณิชยกรรม)                 สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น
             6.   อาคาร 6 (อาคารคหกรรมศาสตร์)               สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น 
             7.   อาคาร 7 (อาคารโรงฝึกงานเทคนิคการผลิต)    สร้างปี  2523   จำนวน   1  ชั้น 
             8.   อาคาร 8 (ฝึกงานช่างอุตสาหกรรม)              สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น 
             9.   อาคาร 9 (อาคารเรียน)                          สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น 
           10.   อาคาร ๑๐ (อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สร้างปี  2554  จำนวน   4  ชั้น 

 

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
© ALLROUNDER