วัตถุประสงค์ของสมาคม

 

 

 

"เพื่อส่งเสริมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

 

จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่ยากจน

 

และช่วยเหลือสมาชิกในบางโอกาส"

 

 

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

ตำแหน่ง

 

1

นายสิทธิชัย  ฮ้อแสงชัย

นายกสมาคม

2

ผอ.เจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

อุปนายกคนที่  1

3

นายวิรัช  หวงวงษ์

อุปนายกคนที่  2

4

นางลักษณา  หนุนนาค

เลขานุการ

5

นางสาวปิยดา  ดิลกปรีชากุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

6

นางสาวปราณี  เกตสำราญ

เหรัญญิก

7

นางศรัณยา  บัวผัน

ผู้ช่วยเหรัญญิก

8

ผช.นิตยา  ปริวัติธรรม

ผู้ช่วยเหรัญญิก

9

นายประเสริฐ  บรรจงสัตย์

นายทะเบียน

10

ผช.สมชาย  ขวัญเจริญ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

11

นายพูนผล  โลหะปุระ

ปฏิคม

12

นายมณู  งามภักดิ์

ผู้ช่วยปฏิคม

13

นางสาวทิพวรรณ  พิกุลน้อย

ผู้ช่วยปฏิคม

14

พ.อ.อ.จตุรงค์  โรจนาศัย

ผู้ช่วยปฏิคม

15

นางสุธาทิพย์  ปณิทานะโต

สาราณียกร

16

นายสุธี  ครูเจริญ

สันทนาการ

17

นายสอาด  จันทร์พงษ์

ประชาสัมพันธ์ ,สันทนาการ

18

นายสมศักดิ์  โพธิ์เงิน

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

19

พ.ต.ต.วิวัฒน์  หวังชื่นชม

กรรมการ

20

ด.ต.สมชาย  วรฤทธานนท์

กรรมการ

21

นายชวลิต  ดอกดี

กรรมการ

22

นางศรัญญา  ธรรมพิทักษ์

กรรมการ

23

นายสละ  นาคเปี่ยม

กรรมการ

24

นายอำนาย  ทิมทอง

กรรมการ

25

นายสมมา  ธนสุนทร

กรรมการ

26

ผช.ระเบียบ  พงศ์พันธ์ศักดา

กรรมการที่ปรึกษา

27

ผช.นิพนธ์  เลิศสุวรรณ์

กรรมการที่ปรึกษา

28

ผช.เสน่ห์  วิริยะเจริญธรรม

กรรมการที่ปรึกษา

29

ผช.ระพีพงศ์  สุคันธารุณ

กรรมการที่ปรึกษา

30

นายมนตรี  สมดี

กรรมการที่ปรึกษา

31

ผอ.กมล  วุฒิสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ