ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   

                  

   

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 เรียบเรียงโดย นางวิลาวัลย์ วัชโรทัย ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

คำนำ สารบัญ และคำอธิบายรายวิชา ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 1 สถิติเบื้องต้นและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดาวน์โหลด

 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

 เรียบเรียงโดย นางณัฐรชา อมรธรรมสกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

คำนำ คำอธิบาย ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 8 การสร้างแมโคร ดาวน์โหลด

บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

                  

     เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชาขายตรง

เรียบเรียงโดย นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 ดาวน์โหลด

รายละเอียดรายวิชา ดาวน์โหลด

 คำนำ ดาวน์โหลด

สารบัญ ดาวน์โหลด

บทที่ 1 การควบคุมในอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด

บทที่ 2 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 4 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 5 การจัดการโปรเจคด้วยโปรแกรม TIA Portal ดาวน์โหลด

บทที่ 7 กลุ่มคำสั่ง Timer ดาวน์โหลด

บทที่ 8 กลุ่มคำสั่ง Counter ดาวน์โหลด

 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

                                             บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

 

 

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการวรจรดิจิตอล

เรียบเรียงโดย นายนุกูล อั้งโสภา 

 บทคัดย่อ  ดาวน์โหลด

กิตติกรรมประกาศ ดาวน์โหลด

สารบัญ ดาวน์โหลด

บทที่ 1 บทนำดาวน์โหลด

บทที่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ดาวน์โหลด

บทที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดาวน์โหลด

บทที่5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด

                                            ภาคผนวก ดาวน์โหลด

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

808507
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
337
344
681
804926
12377
12365
808507

2019-05-27 14:23
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี