ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   

 เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

 เรียบเรียงโดย นางณัฐรชา อมรธรรมสกุล ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

คำนำ คำอธิบาย ดาวน์โหลด

หน่วยที่ 8 การสร้างแมโคร ดาวน์โหลด

บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

                  

     เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายวิชาขายตรง

เรียบเรียงโดย นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 ดาวน์โหลด

รายละเอียดรายวิชา ดาวน์โหลด

 คำนำ ดาวน์โหลด

สารบัญ ดาวน์โหลด

บทที่ 1 การควบคุมในอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด

บทที่ 2 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 4 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

บทที่ 5 การจัดการโปรเจคด้วยโปรแกรม TIA Portal ดาวน์โหลด

บทที่ 7 กลุ่มคำสั่ง Timer ดาวน์โหลด

บทที่ 8 กลุ่มคำสั่ง Counter ดาวน์โหลด

 บทที่ 9 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดาวน์โหลด

                                             บรรณานุกรม ดาวน์โหลด

 

 

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการวรจรดิจิตอล

เรียบเรียงโดย นายนุกูล อั้งโสภา 

 บทคัดย่อ  ดาวน์โหลด

กิตติกรรมประกาศ ดาวน์โหลด

สารบัญ ดาวน์โหลด

บทที่ 1 บทนำดาวน์โหลด

บทที่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ดาวน์โหลด

บทที่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดาวน์โหลด

บทที่5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด

                                            ภาคผนวก ดาวน์โหลด

 

 

                       

         เอกสารประกอบการสอน วิชางานปรับอากาศรถยนต์ 

    เรียบเรียงโดย นายทิณวัฒน์ พลายงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ 

 รวมหน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของระบบปรับอากาศรถยนต์ ดาวน์โหลด

   

   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

745997
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
44
238
483
743963
2239
12006
745997

2018-12-11 01:03
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี