ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   

 

        จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
           ปีการศึกษา 2559
        (แยกตามประเภทวิชา)
ประเภทวิชา
ปวช.     ปวส.        ป.ตรี(ทล.บ.) รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม 1 2 รวม
 อุตสาหกรรม 589   325  501 1415   309 193  12  514  1929 
 พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 316  239  223   778 218   216  434  -  - 994 

 คหกรรม

 -  -  -  -
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  52 21  12  85   -  -  -  - 85 
 ปริญญาตรี(ทล.บ.) - - - -  -  - 40  26  66  66 
 รวมจำนวนทั้งหมด 957   585 736   2278  527  409  12 948  40   26  66 3292 

 

        จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
           ปีการศึกษา 2559
       (แยกตามระบบการเรียน)
ระบบการเรียน
ปวช.     ปวส.        ป.ตรี(ทล.บ.) รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม 1 2 รวม
 นักเรียน-นักศึกษา(ในระบบ) 806 543  515 1,864  392  326  718  2,582
 นักเรียน-นักศึกษา(ม.6)  -  -  - 111  56  12  179   -  - 179 
 นักเรียน-นักศึกษา(ทวิภาคี) 220  96  60  376  150  106   - 256   -  -  - 632 
 นักเรียน-นักศึกษา(เทียบโอน)  -  -  -  -  -
 รวมจำนวนทั้งหมด              3,482


       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล  ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 ยานยนต์(ในระบบ)  124 72  79  275  23  25    48 323 
 ยานยนต์(ม.6)  -  29 10 39  39 
 ยานยนต์(ทวิภาคี) 43  25  12  80  36  21  57  137
 ยานยนต์(เทียบโอน)  -  -  -  -  -  -  -  -
 รวม 167 97 91 355 88 46 10 144  499
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 เครื่องมือกล(ในระบบ)  88 58  59  205   -  -  205
 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 43  17  11  71   -  - 71 
 แม่พิมพ์พลาสติก(ในระบบ)  -  -  -  23 16    39  39 
 แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี)  -  -  24 21    45   45
 แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6)  -  - 16  14  32  32 
 แม่พิมพ์พลาสติก(เทียบโอน)  -  -  -  -
 รวม 131  75  70   276  63 51   2 116  392 
  สาขาวิชาไฟฟ้า    ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 ไฟฟ้ากำลัง(ในระบบ)  126 57  74  257   -  -  257
 ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) 27  10  40  40
 ติดตั้งไฟฟ้า(ในระบบ) 37  46   83 83 
 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 37 16   53 53 
 ติดตั้งไฟฟ้า(เทียบโอน)
ติดตั้งไฟฟ้า(ทวิภาคี) 27 27 27
 รวม  153  67  77 297  101  62  163   460
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 อิล็กทรอนิกส์(ในระบบ)  40 33  22  95  27   - 27  122 
 อิล็กทรอนิกส์(ทวิศึกษา) 39   -  - 39 

 - 39 
 อิล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี)  10 10   - 13  13  23 
 อิล็กทรอนิกส์(ม.6)  -  - 10  10   10
 อิล็กทรอนิกส์(เทียบโอน)
 รวม  89  33  22  144 37  13   -  50  194
สาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ  ปวช. ปวส.   
รวมทั้งสิ้น
1 2 3
รวม 1 2 3 รวม
 เครื่องมือวัดและควบคุมฯ(ในระบบ)  25 24  17  66  10  10  20  86 
 รวม  25  24  17 66  10  10   -  20 86 
สาขาวิชาก่อสร้าง  ปวช.   ปวส.   รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
  ก่อสร้าง(ในระบบ)  42 29  24  95   - 95 
 เทคนิคการก่อสร้าง(ในระบบ)  -  -  - 10  11   - 21  21 
 เทคนิคการก่อสร้าง(ทวิภาคี)  -  -  -  -  -
 เทคนิคการก่อสร้าง(เทียบโอน)  -  -  -  -
 รวม  42  29 24   95 10   11 21  116
 รวมอุตสาหกรรม          1,747

 

ประเภทวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 การบัญชี(ในระบบ) 81  66  65  212  36  37  73   285
 การบัญชี(ม.6)  -  -  -
 รวม  81  66  65  212 36  37  73   285
สาขาวิชาการขายและการตลาด ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 การขาย การตลาด(ในระบบ) 43  49  38  130  19  28  47  177 
 การตลาด(ม.6)  -  -  - 11  15  26  26 
 การตลาด(ทวิภาคี)  -  -  -  -  -  -
 รวม  43 49  38  130   30  43  -  73 203 
  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก    ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 20  11  22  52   -  - 52 
 ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์(ทวิภาคี)  -  -  - 10  18  28  28 
 รวม  20 11  22   52 10   18  28 80 
สาชาวิชาการเลขานุการ ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น
1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 เลขานุการ(ในระบบ) 24  17  17  58   -  - 58 
 เลขานุการ(ทวิภาคี)  - 27   -  27  27
 การจัดการทั่วไป(ในระบบ)  -
รวม 24   17 17  58  27   6 33   81
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. ปวส.    รวมทั้งสิ้น
 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ในระบบ)  123 84  81  288   -  -  -  288
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี) 25  12   - 37  15   - 20  57 
 เทคโนโลยีสำนักงาน(ในระบบ)  -  -  -  - 36  42  78   78
เทคโนโลยีสำนักงาน(ม.6)  -  8  -  8
 รวม 148  96   81  325 49   57 106  431 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ปวช. ปวส.   
รวมทั้งสิ้น
1 2 3
รวม 1 2 3 รวม
 การจัดการคลังสินค้า(ในระบบ)  -  -  -  60 35   -  95 95 
 การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี)  -  -  - 15  15 
 การจัดการคลังสินค้า(ม.6)  -  -  - 11  11  11 
 การจัดการคลังสินค้า(เทียบโอน)  -  -  -  -  -
 รวม  -  - 66   55  121  121
 รวมพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          1,201 

  

- 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
ปวช.     ปวส.  รวมทั้งสิ้น 
1 2 3 รวม  1 2 3 รวม
 การโรงแรม(ทวิภาคี)  52 21  12  85  - 85 
 การประกอบอาหาร(ในระบบ)  -  -  -  -
 การประกอบอาหาร(ทวิภาคี)  -  -  -  -  -  -  -
 รวม 52 21 12 85 - - - -  85
 รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          85 

 

             ปริญญาตรี ทล.บ.
ประเภทอุตสาหกรรม
ทล.บ.
รวมทั้งสิ้น 
1 2
 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์(ทวิภาคี) 20 20   40
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) 20  26 
รวม 40 26 26
 รวมปริญญาตรี     66

 

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

769200
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
189
209
1154
764126
7805
10379
769200

2019-02-20 04:11
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี