📣 การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

📣 การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับสิทธิ์พิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน