📣 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2566

📣 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2566

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เทพบุตร และ นางนพมาศจำแลง โดยมีผู้ได้รับตำแหน่ง นางนพมาศและเทพบุตร ได้แก่ น.ส.นวมล วิไลเวทย์ แผนกวิชาการบัญชี และ นายพอเพียง นันทสารสุวรรณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ตำแหน่ง นางนพมาศจำแลง ได้แก่ นายชลศักดิ์ พรเพชรประชา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ตำแหน่ง ขวัญใจ Popular Vote ได้แก่ น.ส.ชาลิสา วงศ์เดชานันท์ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา นายพงศธร ศรีวิเศษ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายปริชญา อินทอง แผนกวิชาการตลาด

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์