📝 การพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ(ฉบับเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567)

📝 การพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ(ฉบับเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567)

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และเข้ารับการประเมินผลการพัฒนา ณ ศูนย์สอบประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่กำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาพัฒนาเป็น 2 ระยะ ดังนี้

       ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567
       ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567

       เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วย หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะระยะที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) ดำเนินการบริหารจัดการในการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รูปแบบออนไลน์ (Rtraining) โดยมอบหมายให้ศูนย์สอบประเมินผลฯของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ดำเนินการจัดการสอบและประชาสัมพันธ์ห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ ตามกำหนดการรับสมัครและเข้ารับการประเมินผล ณ ศูนย์สอบประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (ระยะที่ 1) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ภาครัฐ) แจ้งเรื่องการพัฒนาครูผู้ช่วยในสังกัดด้วยแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

: ข้อมูลจาก : : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี