📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2566

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 3 มีนาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน