📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

       ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปี 2566 ซึ่งมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 49 รายการ ราคาซื้อมาหรือได้มา 3,870,273.16.- บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบหงสตางค์) มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

: ข้อมูลจาก : : งานพัสดุ