📚 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ฯ

📚 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ฯ

       วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี และ ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะครู ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์