📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานีพร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานีพร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ

  1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 261/๒๕๖7 ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ IOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ลงวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๗

เรื่องที่ 1 ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ IOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังเอกสารแนบ Download


เรื่องที่ 2 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 261/๒๕๖7 ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ IOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ลงวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๗ ดังเอกสาร Download