📝 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

📝 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

       เพื่อให้การสรรหาและเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการวิทยาลัยเป็นไปตามกฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานบุคลากร