📚 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

📚 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

: ข้อมูลจาก : : งานบุคลากร