📣 ประกวดราคาจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกวดราคาจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประกวดราคาจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๘๓,๑๓๐.๖๐ บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567 👇👇👇

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

: ข้อมูลจาก : งานพัสดุ