📚 การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567

📚 การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู. (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) โดยมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ มีกำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครพร้อมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน