📝 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

📝 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน