📣 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📣 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

       ตามระเยียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และพุทธศักราช 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 และพุทธศักราช 2567 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลาพักการเรียนในเวลาที่วิทยาลัยฯ กำหนด หรือเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตามส่วนที่ 4 ว่าด้วยการพ้นสภาพและคืนสภาพนักศึกษาของระเบียบนี้

        วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน