📢 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

📢 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,035,000.00 บาท (หกล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๔


การจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ซึ่งต่อไปนี้เรียนว่า “วิทยาลัย” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding)  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้