แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

[embeddoc url=”https://www.pttc.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/03/แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะฯ-ประจำปีการศึกษา-2564.pdf”]