ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ    Pathumthani Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  79  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์          0-2581-6920
โทรสาร            0-2975-6426-7
เว็บไซต์            www.pttc.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา   18  ไร่  3  งาน
มีอาคารรวมทั้งสิ้น  12  หลัง ได้แก่
1.   อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ)                      สร้างปี  2540   จำนวน   6  ชั้น
2.   อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ)                                สร้างปี  2533   จำนวน   4  ชั้น
3.   อาคาร 3 (อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ)         สร้างปี  2538   จำนวน   4  ชั้น
4.   อาคาร 4 (อาคารเรียน)                                         สร้างปี  2520   จำนวน   3  ชั้น
5.   อาคาร 5 (อาคารพาณิชยกรรม)                           สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น
6.   อาคาร 6 (อาคารคหกรรมศาสตร์)                        สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น
7.   อาคาร 7 (อาคารโรงฝึกงานเทคนิคการผลิต)         สร้างปี  2523   จำนวน   1  ชั้น
8.   อาคาร 8 (ฝึกงานช่างอุตสาหกรรม)                      สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น
9.   อาคาร 9 (อาคารเรียน)                                         สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น
10. อาคาร 10 (อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)    สร้างปี  2554   จำนวน   4  ชั้น
11. อาคาร 11 (อาคารอำนวยการ 77 ปี)                       สร้างปี  2558   จำนวน   1  ชั้น
12. อาคาร 12 (อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น)                      สร้างปี2565   จำนวน   4  ชั้น