ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามลำดับ ดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้ขึ้น โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่วัดเมี่ยง ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปิดรับนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้และช่างปูน ใช้เวลาเรียน 3 ปี

พ.ศ. 2490 ย้ายมาตั้งที่วัดโพธิ์นอก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องมาจากที่ตั้งเดิมอยู่ห่างไกลชุมชน การเดินทางไปมาของนักเรียนไม่สะดวก

พ.ศ. 2495 ได้ย้ายจากวัดบางโพธิ์นอกข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มาอยู่บริเวณวัดลุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนใหม่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผู้สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียน 3 ปี และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น แผนกช่างไม้ ส่วนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ เรียนต่ออีก 3 ปี สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกาศนียบัตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้

พ.ศ. 2502 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะโรงเรียนช่างไม้ปทุมธานี เป็นโรงเรียนการช่างปทุมธานี ใช้หลักสูตรใหม่ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2512 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างชายปทุมธานี เข้ากับโรงเรียนการช่างสตรีปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เรียกชื่อว่า โรงเรียนการช่างปทุมธานี

พ.ศ. 2518 เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ และเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2519 เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อีก 1 แผนก แล้วยุบชั้น มศ.3 แผนกต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างปทุมธานี เป็น “โรงเรียนเทคนิคปทุมธานี”

พ.ศ. 2520-2521 เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกพณิชยการ

พ.ศ. 2523 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523

พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนกวิชา คือ
1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2. แผนกวิชาการตลาด
3. แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ
1. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกวิชา คือ
1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนกวิชา
1. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2. แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ
3. แผนกวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2537 -เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
-เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ภาคสมทบ)

พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ)
2. สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ

เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์(ภาคสมทบ)
2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ภาคสมทบ)
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ภาคสมทบ)

พ.ศ. 2545 ได้ยกเลิกการใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 และเริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545

พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี)
2. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง(โปรแกรมเครื่องมือวัดและควบคุม)

พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 2 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. สาขางานการโรงแรม(ระบบทวิภาคี)

พ.ศ. 2556 -เปิดสอนระดับปริญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
-เริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556

พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2558 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ระบบทวิภาคี)

พ.ศ. 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

พ.ศ. 2562 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

พ.ศ. 2563 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.) 2 แผนกวิชา คือ
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์