ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

นายถาวร โสมณวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายโสภณ ตันพิริยะกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร