ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-581-6560, 02-581-6920
โทรสาร : 02-975-6426

ปรัชญา

“หมั่นฝึกฝีมือ ยึดถือวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลตรงความต้องการของตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
2. ส่งเสริมบริการวิชาชีพและจัดฝึกอบรมแก่ชุมชน
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม
4. สร้างระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียน
2. ชุมชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาอาชีพและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ
4. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ระดับแผนกวิชา เกณฑ์การประเมินภายในโดยต้นสังกัด (สอศ.) เกณฑ์การประเมินภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

:

ทักษะดี มีใจบริการ

เอกลักษณ์

:

เป็นเลิศทางวิชาชีพ

ตราประจำวิทยาลัย

ความหมายของตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

 • เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
 • บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
 • ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 • ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา
 • ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
 • กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
 • อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 • เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือความล้ำเลิศทางปัญญา
  ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจำวิทยาลัย

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น อดทนและความมั่นคงต่อการทำความดี
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด ความถูกต้อง ความจริง ความช่วยเหลือ ความเรียบง่าย ความเรียบร้อย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นอินทนิลเป็นไม้ยืนต้น เนื้อแข็ง ลำต้นแข็งแรงทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ เปรียบเสมือน ความมั่นคงของชีวิต จากการศึกษา ดอกอินทนิล มีสีม่วงขาว ชมพู ออกดอกตลอดปีเปรียบเสมือนการสร้างเยาวชนที่ดีอย่างต่อเนื่อง