💻 นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

💻 นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

     ใช้ประกอบการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​ COVID-19

นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์     หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายเศกสรร วงษ์ทอง     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายโสภณ ตันพิริยะกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายถาวร โสมณวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

:: ข้อมูลจาก : ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา