📣 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

📣 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รับจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 100 ท่าน
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet 21 ชม.

📌หัวข้อการอบรม

การสร้างสื่อการสอน Youtube Infographic การวัดและประเมินผล

ลิ้งค์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม : https://training.r-hrd.net/Account/Login?ReturnUrl=%2FEnroll%2FCourseEnroll.aspx%3FTrainingID%3D517%26TrainingTypeId%3D5%26BatchId%3D1527

: ข้อมูลจาก : งานการวัดผลและประเมิน