โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่ม G2 กลุ่มสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ จัดทำฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการพัฒนาจัดทำฐานข้อมุลให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันและสามารถเชื่อมฐานข้อมูลทรัพยากรระหว่างหน่วยงานกับ อพ.สธ. ได้

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ขอเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับเผยแพร่การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ https://sites.google.com/pttc.ac.th/spspttc