เชิญชวนท่านที่สนใจ​ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ​ในรูปแบบออนไลน์​ ระหว่างวันที่​ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๔

เชิญชวนท่านที่สนใจ​ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ​ในรูปแบบออนไลน์​ ระหว่างวันที่​ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๔

เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สนใจ​ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ​ “การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา​ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” ในรูปแบบออนไลน์​ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี​ ครั้งที่ ​๑​ ประจำปี​ ๒๕๖๔​ ระหว่างวันที่ ​๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ​๒๕๖๔

กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ
“การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” ในรูปแบบออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. – ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านระบบ Google Meet
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. – ผู้ดำเนินรายการและพิธีกรแนะนำลำดับขั้นตอน พิธีการ การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัย
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. – พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)
                        – กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการฯ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย)
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – บรรยายพิเศษ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง) หัวข้อ “งานวิจัยกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา”
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น – บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาทางการอาชีวศึกษา”
๑๐.๐๐ – ๑๐-๓๐ น. – บทความปาฐกถา โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย) หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ”

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. – จัดแสดงผลงานวิจัยของผู้ส่งผลงานวิจัยในห้องประชุมออนไลน์ แยกตามรูปแบบ ของผลงานวิจัย(ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษา และด้านพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. – ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านระบบ Google Meet
– ผู้ดำเนินรายการและพิธีกรแนะนำลำดับขั้นตอน พิธีการ เสวนาทางวิชาการ/การบรรยายพิเศษ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. – บรรยายพิเศษ โดย ดร.สมภพ สุวรรณรัฐ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐ”
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น – บรรยายพิเศษ โดย คุณไชยศ เพียนจันทร์ General Manager บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด หัวข้อ “การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ”
๑๐.๐๐ – ๑๐-๓๐ น. – บรรยายพิเศษ โดย ครูสายชล เชตมี ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวข้อ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา”
๑๐.๓๐ – ๑๑-๐๐ น. – บรรยายพิเศษ โดย ดร.จิราภร คุ้มมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณวุฒิวิชาชีพ หัวข้อ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา”


หมายเหตุ : ประกาศผลงานการวิจัย ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้เสนอผลงานการวิจัย
              : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สแกน QR code เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑

ลิงก์เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑
Google Meet : https://meet.google.com/yqu-dthu-adv?authuser=0
รหัส : afz-smtd-zzo

สามารถรับชมการประชุมผ่าน facebook live
:: Facebook live การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี