คลังภาพถ่ายกิจกรรม

จดหมายข่าวรอบรั้ว วทป.

📣ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี💉

ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2รอบที่ 6 (เข็มที่ 1) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลปทุมธานี : ข้อมูลจาก : งานสวัสดิการพยาบาล ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของหน่วยพัฒนาครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รับจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 100 ท่าน ระหว่างวันที่ 24-26 กั ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563 ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2563 ซึ่งมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชกา ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ        ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระนามเด ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเข้ามาติดต่องานทะเบียน

       ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานทะเบียนมีความจำเป็นต้อง งดการให้บริการ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 หากนักเรียนนักศึกษามีความจำเป็นเร่ง ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดย ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชาย/หญิง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชายและหญิง ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 3 * 4 เซนติเมตร 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. ใบรับรองแพทย์ 5. ใบปพ. 1 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08 ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563 ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2563 ซึ่งมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชกา ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน      ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธษนี เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣ประกาศ นโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่องนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)      เพื่อให้แนวปฏิบัติของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) เ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อและมอบตัว ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อและมอบตัว ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)      ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุม ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📚ต้อนรับครูผู้ช่วย 2564

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📲 QR Code ไลน์กลุ่มแยกตามแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2564

👉 แผนกวิชาช่างยนต์https://line.me/R/ti/g/Gvv9HrOCAO 👉 แผนกวิชาช่างกลโรงงานhttps://line.me/ti/g/MjwihTAKwc 👉 แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิตhttps://line.me/R/ti/g/lGgEO2qh7K 👉 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะhttps://line.me/R/ti/g/7VhvAod ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

💻 นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

ใช้ประกอบการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​ COVID-19 นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษานายเศกสรร วงษ์ทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ดร.ดำรงค์ สุดวิลัยผู้อำนวยการวิ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣ประกาศ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣ประกาศ การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม