ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการศึกษาในสายอาชีพ 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็น เวลา 3 ปี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเป็นเวลา 2 ปี
3. หลักสูตรปริญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเป็นนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558

ระบบการเรียนการสอน มี 3 ระบบ คือ
1. ในระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร
2. นอกระบบ คือ ระบบที่ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษามาเทียบโอนรายวิชาตามหลักสูตร
3. ระบบทวิภาคี คือ ระบบที่ผู้เรียนจะศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ประเภทวิชาที่เปิดสอนมี 4 ประเภท คือ
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
3. ประเภทวิชาคหกรรม
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)          ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)            

สาขาวิชาที่เปิดสอน                                                                                   สาขาวิชาที่เปิดสอน
          ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                                                                   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาช่างยนต์                                                                              1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
    – ยานยนต์                                                                                             – เทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                                                                    2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
    – เครื่องมือกล                                                                                        – แม่พิมพ์พลาสติกส์
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ                                                                          – เครื่องมือกล
    – โครงสร้าง                                                                                      3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                                                                              – เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
    – ไฟฟ้ากำลัง                                                                                     4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม                                                           – ไฟฟ้ากำลัง
    – เครื่องมือวัดและควบคุม                                                                   5. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                                                                          – เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
    –  อิเล็กทรอนิกส์                                                                                6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์                                                                        – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
    – เมคคาทรอนิกส์                                                                               7. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
8. สาขาวิชาก่อสร้าง                                                                                  – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
    – ก่อสร้าง                                                                                          8. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
                                                                                                                 – ก่อสร้าง

          ประเภทวิชาพณิชยกรรม                                                                          ประเภทวิชาพณิชยกรรม

1. สาขาวิชาการบัญชี                                                                              1. สาขาวิชาการบัญชี
    – การบัญชี                                                                                              – การบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด                                                                            2. สาขาวิชาการตลาด
    – การตลาด                                                                                             – การตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน                                                            3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
    – การจัดการสำนักงาน                                                                            – ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                               4. สาขาวิชาการจัดการ
    – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                               – การจัดการ
5. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก                                                                       5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
    – ธุรกิจอาหารและบริการ                                                                        – ธุรกิจดิจิทัล
6. สาขาวิชาโลจิสติกส์                                                                            6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    – โลจิสติกส์                                                                                            – การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

          ประเภทวิชาคหกรรม                                                                                 ประเภทวิชาคหกรรม

1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ                                                                     1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    – เสื้อผ้าแฟชั่น                                                                                         – อาหารและโภชนาการ
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
    – อาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
    – ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม                                                                           1. สาขาวิชาการโรงแรม
    – การโรงแรม                                                                                           – บริการอาหารและเครื่องดื่ม