ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ    Pathumthani Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่  79  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์           0-2581-6390 , 0-2581-6560 , 0-25816920
โทรสาร            0-2975-6426-7
เว็บไซต์            www.pttc.ac.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา   18  ไร่  3  งาน
มีอาคารรวมทั้งสิ้น  10  หลัง ได้แก่
1.   อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ)                      สร้างปี  2540   จำนวน   6  ชั้น
2.   อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ)                                 สร้างปี  2533   จำนวน   4  ชั้น
3.   อาคาร 3 (อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ)          สร้างปี  2538   จำนวน   4  ชั้น
4.   อาคาร 4 (อาคารเรียน)                                          สร้างปี  2520   จำนวน   3  ชั้น
5.   อาคาร 5 (อาคารพาณิชยกรรม)                             สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น
6.   อาคาร 6 (อาคารคหกรรมศาสตร์)                          สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น
7.   อาคาร 7 (อาคารโรงฝึกงานเทคนิคการผลิต)         สร้างปี  2523   จำนวน   1  ชั้น
8.   อาคาร 8 (ฝึกงานช่างอุตสาหกรรม)                       สร้างปี  2527   จำนวน   4  ชั้น
9.   อาคาร 9 (อาคารเรียน)                                          สร้างปี  2524   จำนวน   3  ชั้น
10.   อาคาร ๑๐ (อาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สร้างปี  2554  จำนวน   4  ชั้น