📢 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

📢 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังนี้

1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมดิจิทัล ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดไฟล์แนบให้ Download

2. ชุดปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติ 4.0 ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน)
รายละเอียดไฟล์แนบให้ Download