📣 ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

📣 ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

     ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธษนี เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 โดยนำระบบจัดการพลังงานมาใช้หน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนั้นยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยื่น วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงขอประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [21.20 KB]

     วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

       1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะ โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรออย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

       3. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

       4. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติมาตราการที่กำหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

       5. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากรด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

       6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

       ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564