📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2564

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2564

       ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจำปี 2564 ซึ่งมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ จำนวน 1,654 รายการ ราคาซื้อหรือได้มา 92,453,759.60.- บาท (เก้าสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 และอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1291/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งจำแนกเป็นขายทอดตลาดเป็นรายชิ้น จำนวน 11 รายการ รายละเอียดราคากลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 1 และขายทอดตลาดเป็นเศษวัสดุรวม จำนวน 1,643 รายการ รายละเอียดราคากลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 2

1. วิธีการประมูล

       ผู้ประมูลต้องวางหลักประกันการประมูลก่อนการประมูลในอัตราร้อยละ 5 ของราคากลาง โดยวางหลักประกันการประมูลเป็นจำนวน (เงินสด) 2,900 บาท ให้ลงทะเบียนและวางหลักประกันการประมูลในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  

2. คุณสมบัติผู้เข้าประมูล

       2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าประมูล ให้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

3. กำหนดดูสถานที่และดูรายละเอียดของพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565  ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. หากผู้เข้าประมูลไม่มาดูรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์อื่นได้ และผู้ประมูลที่มาและไม่มาดูรายละเอียดต้องยอมรับเงื่อนไขตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

4. ข้อกำหนดการประมูล

     4.1 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (รายชิ้น) คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมประมูล ให้เสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้เสนอไว้ในอัตราเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ 1 ถึง 3 ให้ถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

     4.2 พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (เศษวัสดุรวม) คณะกรรมการขายทอดตลาดได้กำหนดราคากลางขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 4 บาท ผู้เข้าร่วมประมูลให้เสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาที่ผู้เสนอไว้ในอัตราเพิ่มขึ้น (ราคาต่อกิโลกรัม) เพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 0.5 บาท ต่อกิโลกรัม หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการนับ 1 ถึง 3 ให้ถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล

     4.3 กำหนดการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา (ยกมือและขานราคาปากเปล่า) กำหนดลงทะเบียนประมูล ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. และเริ่มทำการประมูล เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป และหลังสิ้นสุดการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องนำเงินสดมาเป็นหลักประกันในการจัดทำสัญญาตามรายการที่ชนะการประมูลได้

     4.4 ผู้ที่เข้าร่วมการประมูลและผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านจะต้องส่งผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง และมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนและปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

5. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการเอง โดยจะต้องขนย้ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูล

6. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79 หมู่5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือทางเว็ปไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี http://www.pttc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-9795814 ,080-9037892 ,086-5111582 ,0892284542

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [398.57 KB]

เอกสารแนบท้ายประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดฯ ประจำปี2563 (เพิ่มเติม)

1.ขายรายชิ้น(รวมแผนกและงานทั้งหมด)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [42.73 KB]

2.ขายเศษรวม(รวมแผนกและงานทั้งหมด)แนบท้ายประกาศไฟล์ที่ 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [122.20 KB]

3.ขายเศษรวม(รวมแผนกและงานทั้งหมด)แนบท้ายประกาศไฟล์ที่ 2

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [84.52 KB]

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

:: ข้อมูลจาก : งานพัสดุ