📣 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ ๑๖ เรียนออนไสน์ (๑๐๐%)  และสัปดาห์ที่ ๑๗-๑๘ เรียนออนไซด์ (๕๐%) ออนไลน์ (๕๐%) (ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ฉบับที่๑๑)

📣 การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา สัปดาห์ที่ ๑๖ เรียนออนไสน์ (๑๐๐%) และสัปดาห์ที่ ๑๗-๑๘ เรียนออนไซด์ (๕๐%) ออนไลน์ (๕๐%) (ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ฉบับที่๑๑)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา


            ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ฉบับที่๑๑) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๙ (โควิด-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อกำหนดสอดคล้องกับประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕’๖< ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจึงประกาศให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ดังนี้
             ***  สัปดาห์ที่ ๑๖ เรียนออนไสน์ (๑๐๐%) ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
             ***  สัปดาห์ที่ ๑๗-๑๘ เรียนออนไซด์ (๕๐%) ออนไลน์ (๕๐%) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๕ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแบ่ลง