📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565

บัญชีรายละเอียดพัสดุที่ขอจำหน่ายโดยวิธีขาย (รายชิ้น) ประจำปี 2565 👇

บัญชีรายละเอียดพัสดุที่ขอจำหน่ายโดยวิธีขาย (เศษพัสดุรวม) ประจำปี 2565 👇

บัญชีรายละเอียดพัสดุขอทำลายซาก ประจำปี 2565 👇

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

: ข้อมูลจาก : : งานพัสดุ