📣 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📣 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566

: ข้อมูลจาก : : งานพัสดุ