📚โครงการพัฒนาด้านวิชาการและเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ  ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพในงานการบริการ” และบูรณาการรายวิชาสัมนาทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

📚โครงการพัฒนาด้านวิชาการและเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพในงานการบริการ” และบูรณาการรายวิชาสัมนาทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2564 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาด้านวิชาการและเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพในงานการบริการ” และบูรณาการรายวิชาสัมนาทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางพรภิรมย์ พิลาดี จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นางสาวกชวรรณ หาญกล้า และ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

 📸ภาพกิจกรรม