🗳 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย

🗳 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย

       วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประะธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์