📚 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📚 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน