📝 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📝 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

       ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน