📣 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและการมอบตัว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ

📣ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กรณีพิเศษโดยได้รับทุนเรียนฟรี)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ

💻 นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

    &